Области на политики

ЗДРАВЕ

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Премахване на калните точки в квартала. Мерки в тази посока са запазване на  зелените площи и преустановяване на неправомерно паркиране в тях, чрез постоянен контрол, но също и чрез създаване на нови площи и паркинги за паркиране, както и затревяване или трансформиране на калните точки в двуетажни паркинги (смесен подход, чрез който ще бъде подпомогнато разрешаването на проблема с паркирането). Изграждането на паркинги на тези точки чрез полагане на бетонни елементи за паркинг не е най-ефективното решение на този проблем, защото не се оползотворява напълно ефективно наличното пространство и, следователно, следва да се прибягва до прилагането му в ограничен вариант;
 • Контрол над строителството и спазване на нормативната база за измиване на превозните средства при строително-монтажни работи. Въвеждане на превантивен и последващ контрол, както и глоби при строителството и ремонтните дейности, така че всеки един строителен обект от най-началната до финалната фаза да бъде под постоянен контрол и спазване на общинските разпоредби. Това ще се случи, както с активното участие на мобилните групи на Столичния инспекторат, така и под прякото наблюдение от страна на районната администрация от отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“;    
 • Редовен график за поддържане, измитане и миене на улиците целогодишно, за да се избегнат образуването на кални петна под колите и в края на пътното платно. Редовно машинно измитане и измиване на главните пътни артерии, но също и малките улици и паркинги. Ще бъде подсигурено сезонното почистване и на есените листа, които също се превръщат в проблем за въздуха, ако се оставят да се разлагат на пътната и пешеходната инфраструктура;
 • Дистанционно измерване на емисиите, които отделят МПС-тата от транзитния трафик, но също и от изходно-входните точки на район „Люлин“ (бул. „Европа“, бул. „Царица Йоанна“ и бул. „Петър Дертлиев) в реално време за моделиране на проблема;
 • Създаване на системата от зелена вълна, особено в изходна посока, за да не се задържат МПС-та на светофарите и по този начин да допринасят за допълнително замърсяване;
 • Създаване на зелен горски пояс и засаждане на допълнителна растителност около натоварените булеварди с цел да ограничават замърсяването.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Необходимост от саниране на 97 СУ, 27 СУ, 33 СУ, 57 ДГ; 139 ОДЗ „Панорама“ – филиал на ул. „Луи Пастьор“; 86 ДГ „Асен Босев“, филиал на XII ДКС на бул. „ген. Александър Станишев“

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Най-големият жилищен комплекс в страната има най-малко цялостно санирани сгради (около 8-10) по различните програми за енергийна ефективност.

 • Анализ и систематизиране на публичните и на частния сграден фонд с цел изготвяне на конкретен план за обновяване на общинските сгради и промяна облика на район „Люлин“;
 • Осигуряване на допълнително финансиране за обновяване и саниране, включително чрез общинско съфинансиране на жилища на определени целеви групи; разработване на финансови механизми, насочени към различни целеви групи (енергийно бедни домакинства, малцинства и др.), за да може санирането на частните многофамилни сгради да се превърне в желан стандарт от страна на собствениците;
 • Въвличане на професионалните домоуправители и асоциации в процедурите, за да се подпомогнат и етажните собствености за преодоляване и подпомагане на административните предизвикателствата при процедурите за цялостно саниране на частния сграден фонд.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Основният източник на замърсяването на въздуха, особено през зимния период, е нерегламентираното изгаряне на битови отпадъци от стопански обекти, изоставени сгради с живеещи самонастанили се граждани, както и от кв. „Филиповци“ в непосредствена близост до Околовръстния път и района на Околовръстния път в непосредствена близост до жк „Люлин“.

 • Следва да бъде прилаган строг контрол от страна на Столичен инспекторат със служители, пряко подчинени на районния кмет, както и със съдействието на Общинска полиция със служители на терен в район „Люлин“;
 • Нужни са насърчителни мерки и програми за замяна на уредите за отопление на твърдо гориво, както и контрол върху сметосъбирането и изхвърлянето на отпадъци;
 • Необходимо е продължаване на разяснителната информационна кампания, за да се обяснява постоянно на населението какви са рисковете за здравето и защо се налагат да се приложат работещи решения и да се прекратят бездействията както от страна на районната администрация, така и от Столична община, за да има трайно преодоляване на този проблем;
 • Въвеждане на ефективен контрол върху физически и юридически лица във връзка с изгарянето на отпадъци в бита (включително и чрез проследяване с дронове).

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Контрол над строителството и спазване на нормативната база за измиване на превозните средства при строително-монтажни работи. Въвеждане на превантивен и последващ контрол, както и глоби при строителството и ремонтните дейности, така че всеки един строителен обект от най-началната до финалната фаза да бъде под постоянен контрол и спазване на общинските разпоредби. Това ще се случи, както с активното участие на мобилните групи на Столичния инспекторат, така и под прякото наблюдение от страна на районната администрация от отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.    

Насърчаване на пешеходен и велосипеден транспорт

 • Изграждане на свързана мрежа от велоалеи, които са обезопасени и означени по адекватен начин. Подходящи трасета: по протежението на основните булеварди – бул. „Петър Дертлиев“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Панчо Владигеров“, както и изграждане на веломаршрут към гр. Банкя и към района под яз. „Суходол“, където е подходящ терен за изграждане на зона за спортно колоездене.
 • Допълнително изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, свързвани с основния пешеходен поток и осигуряващи пряк и безопасен пешеходен достъп до зони за отдих, парк „Люлин“, транспортна инфраструктура и др. Нужно е изграждането на 2-3 пешеходни прелеза по трасето на трамвай № 8 по бул. „Панчо Владигеров“, които са с необходимата звукова и осветителна сигнализация при наближаването на трамвай, така че да се обезопаси преминаването на пешеходци на тези места, които в момента преминават нерегламентирано трамвайните линии и създават предпоставки за инциденти.

Разчистване на незаконни сметища

 • Незаконни сметища са установени в района на кв. „Филиповци“ до Околовръстния път, в района под яз. „Суходол“, във в.з. Смърдана, както и в отделни вътрешноквартални улици, около контейнери за смет и в междублокови пространства. ; 
 • Оглед на всички точкови замърсявания, анализ на техния произход и формиране, извозване на събраните отпадъци и строг контрол за предотвратяване на тяхното последващо формиране. Създаване на инициативи по почистване на тези пространства, в които са ангажирани общински структури и местната общност от граждани.

Подобряване на градския транспорт

 • Рехабилитация или поставяне (там където липсват) на спирки с навеси. На спирката на Т8 на МС Люлин няма табло за информация, на редица спирки липсват кошчета за боклук;
 • Нужно е поставянето на камери за видеонаблюдение на всяка спирка, както и осветление. Често достъпът до спирките е затруднен поради разбитите тротоари;
 • Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. ‚Добринова скала“ и ул. „Филиповско шосе“. Към момента при засилен трафик преминаването е изключително трудно и това създава условия за ПТП.

Паркове и градини

Липса на цялостна модерна, добре управлявана и свързана зелена система, обхващаща и свързваща територията на Западен парк с големите междублокови пространства в различни микрорайони на жк „Люлин“;

 • Основен приоритет е създаването на парк „Люлин“, за което е нужно провеждането на отчуждителни процедури за около 30 дка частни терени. Паркът може да бъде притегателен социален център с изградена система за видеонаблюдение, напоителна и отводнителна система, соларно осветление и събиране на различни социални групи, включително и разработване на концепция за изграждане на тоалетни и публични чешми в парка;
 • Поставяне на централни места (около храм „Св. Климент Охридски“, около Кооперативния пазар, спирките на градския транспорт и т.н.) на повече цветя, които да бъдат устойчиви и нискоразходни от към поддръжка и поливане;
 • Изготвяне на цялостен проект за озеленяване на линията на трамвай № 8 по бул. „Панчо Владигеров“ със сухолюбиви растения (седуми) или затревяване с чимове и друга подходяща тревна растителност;
 • Изграждане на зелени спирки, които да бъдат зелените острови в най-застроените частни на район „Люлин“;
 • Благоустрояване на големите зелени петна във всеки микрорайон, запазвайки тяхната зелена функция, но също така давайки и повече смисъл на тяхното ползване. В момента те представляват всъщност ливади, които нямат дървета и гражданите не ги ползват по предназначение. Такива има във всеки микрорайон на район „Люлин“ – пред бл. 517, до ул. „611-та“, зад бл. 334, зад бл. 983 и т.н.;
 • Изграждане на обществени тоалетни (в района на Кооперативен пазар, МС „Люлин“, парк „Люлин);
 • Вторият по големина градски парк в София – Западен парк, на практика не обслужа и е с много труден достъп за гражданите на най-големият столичен район – „Люлин“, но и на другите заобикалящи го райони;
 • Цялостно устройствено планиране за по-добър, лесен и безопасен достъп на Западен парк извън неговия централен вход. Осигуряване на достъп, включително и с места за паркиране, за ползване на необлагородената част от парка на югозапад от тунела по линия на Суходолска река;
 • Цялостно социализиране и облагородяване на района около Суходолска река – велотрасета за спортно колоездене, кучешки парк, градско земеделие, зони за уроци на открито, наблюдение на диви видове, еднодневни разходки на ученици, свързване на тази площ с езерото в Суходол и големите зелени площи в микрорайоните на Люлин, създавайки естествени клинове на зеленина.

Спортни площадки

 • Район „Люлин“ е с размерите на голям български град и липсата на обществена спортна зала се отразява изключително негативно за развитието на спортната дейност и за множеството спортен потенциал, който районът притежава. Нужно е изграждането на многофункционална спорта зала с поне 1000 седящи места, пригодна за практикуването на различни видове спорт и провеждането на спортни турнири. Възможните терени за осъществяване на това инвестиционно намерения са бъдещият парк „Люлин“, в част от големия двор на 90 СУ, както и в покрайнините на район „Люлин“ (кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път или в района на последната спирка на трамвай № 8); 
 • Откритите спортни площадки са основната материална база за практикуването на масов спорт. В междублоковите пространства във всеки един микрорайон на район „Люлин“ съществуват предназначени пространства за спортна инфраструктура, които в момента са в изключително окаяно и амортизирано състояние - в жк „Люлин“ 4 до ул. „407-ма“, в жк „Люлин“ 3 до ул. „Никола Обретенов“,  в жк „Люлин“ 6 до ул. „605-та“, в жк „Люлин“ 5 зад бл. 517 до 97 СУ.  

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Преобразуване на 27 СУ в елитна гимназия с приоритет спорт. В район Люлин е налице голям потенциал за развитие на масов и професионален спорт, като така би се подпомогнал интеграционният процес на отделни групи от населението, би имало превантивен ефект срещу зависимости и престъпност. Затова с моя екип предлагаме сериозна стъпка в тази посока, като едно от дванадесетте училища в район „Люлин“ бъде преобразувано в специализирана гимназия с приоритет спорт, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката. По този начин ще се увеличи драстично броят на учениците в училището, които сега са изключително малко на брой, както и ще създадем условия за младежите бъдат ангажирани активно в спортни занимания. Ще се използва пълноценно цялостната материална база на училището и плувният басейн, като в двора на училището следва да бъде допълнително изградена нужната спортна инфраструктура;
 • Подпомагане и подкрепа за спортните клубове, работещи с деца и младежи на територията на район „Люлин“. Налице са множество спортни клубове, които работят с деца и младежи, които следва да бъдат активно подкрепяни чрез конкретни проекти по привличане на деца за практикуване на различни спортове – организиране на турнири, подобряване на материалната база, поемане на разходи за транспорт и спортни лагери и т.н.;
 • Спорт в училищата и детските градини. Създаване на необходимите условия за координирана и интензивна работа между администрацията на район „Люлин“, спортните клубове и техните треньори, както и учителите по физическо възпитание в училищата/персонала на детските градини. Нужно е създаването на кампании, спортни турнири между училищата, училищни отбори и др. с цел активното привличане на децата към спорта като форма на извънкласна дейност, която е достъпна, евтина и обезпечена с нужната организация.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • При зелените площи е нужно поставянето на физически ограничители, които са естетични, видими и се вписват елегантно в градската среда, включително и чрез засаждане на дървесна и храстова растителност. Ограничаването на паркирането на тези площи следва да бъде координирано и съпътствано с постепенното изграждане на паркоместа в съответните части на район „Люлин“, за да бъде дадена реална възможност на гражданите да паркират в периметър от около максимум 300м. от дома си.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • По бул. „Панчо Владигеров“, районът на Кооперативния пазар, по бул. „Царица Йоанна“, непосредствено до всички спирки, зелени спирки – в тези направления е налице голям поток от хора и съществено замърсяване от автомобилния трафик;
 • Най-устойчивото и най-работещото решение е масирано повсеместно засаждане на растителност, нови дървета и ограничаване на новото строителство, за да може да се постигне баланс в температурното нагряване и ограничаване на ефекта на топлинните острови в урбанизираните райони.

 

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Осигуряване на адекватна достъпност до двете сгради на XII ДКЦ, осигуряване на асансьори и рампи за инвалиди. Нужна е цялостна реновация на сградата на бул. „ген. Александър Станишев“, като се ремонтират и оформят по подходящ цветен начин педиатричните кабинети и се оборудват със съвременно оборудване за преглед на деца и бебета;
 • Приоритет е създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Най-големият район в София в момента не разполага с такъв и множество граждани са принудени да пътуват до съседни райони, които създава извънредни неудобства за тях, бидейки особено в неравностойно положение.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK