Области на политики

РЕД

РЕД

Край на ремонта на ремонта, реален контрол с ясни правила и без корупция, град , безопасен и сигурен за гражданите.

София - подреден и сигурен град. Край на ремонта на ремонта. Прозрачна община, отворена към гражданите. В пъти по-бърза и ефективна работа на Столичния инспекторат. Видеоконтрол и санкции в реално време.

Целта ни е да превърнем София в подреден и сигурен град. Слагаме край на на ремонт на ремонта чрез стриктно спазване на задължителни стандарти при изпълнение на общински проекти и внимателно проектиране с цялостна визия за градската среда. С ясни и открити обществени поръчки, които изключват инженерингови възлагания, както и под стриктен контрол при изпълнението и качеството на вложените материали, ще преодолеем този негативен образ. Ще определим ясно разпределението на отговорностите по възлагане и контрол, както и за гаранционната поддръжка на обектите. Ще въведем задължителни норми и стандарти за вложените материали и методите на изпълнение на строителните работи, действие, което е в компетентността на Столичния общински съвет. 

В областта на контрола, ще установим дългосрочна стратегия за поддръжка и ремонт на инфраструктурата. Инициираме създаването на общинско дружество, което ще се грижи за текущите и планови ремонти, както и за специфични дейности по поддръжката и бърза реакция при спешни ситуации. Започваме с обследване на сградите с обществен достъп, включително болници и училища. При необходимост, ще реализираме реконструкция на сгради. 

С цел подобряване на качеството и прозрачността на проектите, ще проведем преглед на всички текущи договори и проекти на договори. 

Преструктурираме Столичния инспекторат в посока ефективност и бърза реакция на място, както и предприемаме реформи в общинските предприятия и дружества, поставяйки прозрачност, ефективност и добро управление в основата на техните практики.

Видеоконтрол и санцкии в реално време

+ -

 • Охрана на публични общински обекти чрез хора и видеонаблюдение.
 • Поощряване на гражданите да подават сигнали по безопасен начин за нарушаване на обществения ред и да могат да следят реакцията на институциите
 • Подобряване на охраната на публични събития и мероприятия, при които се събират много хора
 • Ще работим финансовите средства за направление “Сигурност” да са около 2% от общия бюджет на общината.
 • Скъсяване на процедурата за налагане на санкции при констатиране на административни нарушения от контролните органи 
 • Актуализиране на договора между СО и МВР и разширяване на отговорността на Общинска полиция съобразно наредбата на министъра на вътрешните работи от 2015 г.
 • Ще обърнем необходимото внимание на киберсигурността на градските информационни системи, като одитираме системите и наложим спазване на всички съвременни стандарти, за да гарантираме сигурни данни, стабилни услуги и защитена информация. 
 • Ще укрепим капацитета за управление на риск, превенция и реакция при бедствия и аварии чрез изготвянето на необходимите оценки, информационни кампании на населението и структурни промени, които да осигурят възможност за бърза реакция.

Улици без дупки

+ -

 • Изграждане на ключови липсващи отсечки и съоръжения от първостепенната улична мрежа и връзките с националната пътна мрежа. Така ще се съкратят разстоянията и времето за пътуване и ще се подобри значително мрежата на обществения транспорт. 
 • Изграждане и реконструкция на ключови квартални артерии. Имаме пълен списък с най-важните квартални улици за ремонт. Започваме с тези в най-лошо състояние, които обслужват най-много автомобили, коли на градския транспорт и пешеходци.

Град, който се развива по ясни правила

+ -

 • Визията ни е Столична община качествено и в срок да контролира и изпълнява целия процес по планиране, инвестиционното проектиране и строителство – задание, проект, спецификации и възлагане (конкурси и търгове по ЗОП), строителство и контрол, гаранционно обслужване и поддръжка, адекватно провеждане на обществени поръчки, чрез ясни, отворени процедури и разяснителни кампании
 • Да дигитализираме, оптимизираме, ускорим и направим по-прозрачни процедурите по проектиране, издаване на разрешения и визи и планиране, включително чрез връзка с разработките и регистрите на национално ниво.
 • Да въведем работещи финансови инструменти за финансиране на публични пространства през такса за благоустройство
 • Да изградим работещ екип от способни и мотивирани хора без корупционни практики
 • Да реализираме градски проекти от световен мащаб, които да поставят София на картата
 • Отпадане на масовата практика за възлагане на инженеринг (т.е. избор на строител без проект)
 • Отпадане на процедури по ЗОП с единствен критерий “най-ниска цена”
 • Създаване и прилагане на единни стандарти за територията на Столична община, които да определят облика на градската среда
 • Реорганизация на процеса по проектиране и възлагане, създаване на координационно звено

Край на ремонт на ремонта

+ -

 • Ще прекратим тази практика чрез въвеждане на задължителни стандарти при изпълнение на общински проекти, проектиране с цялостна визия за градското пространство, провеждане на прозрачни обществени поръчки с изключване на инхаус и инженерингови възлагания и не на последно място с упражняване на строг контрол при изпълнението и качеството на влаганите материали
 • Чрез въвеждане на стриктен контрол на всички нива от проектирането, през изпълнението, до въвеждането в експлоатация и поддръжката, целим незабавно прекратяване на тази практика. Предвиждаме преструктуриране на ресора, чрез ясно разпределение на отговорностите по възлагане, контрол на изпълнението и влаганите материали, както и на гаранционната поддръжка на обектите

Функциониращ Столичен инспекторат, реален контрол

+ -

 • Ще реформираме Столичния инспекторат, за да направим работата на служителите много по-ефикасна, но и безопасна
 • Строителният контрол няма да е параден - по снимки и декларации, и то само накрая, а ще следва ключови етапи от процеса по строителството.
 • Ще въведем съвременни технологии в работата на всички типове контрольори - на паркирането, в градския транспорт, публичния ред и др.
 • Ще правим проверки за работата на търговски обекти не като бухалка към нечий бизнес, а тогава, когато има данни за нарушение.
 • Ще улесним гражданите в подаването на сигнали, за да увеличим броя на хората, които следят за реда в общината.

Правила за паркиране, които наистина важат за всички

+ -

 • Ще сложим ред в паркирането - яснота дали и при какви условия е позволено паркирането. 
 • Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги, които да намалят наземното паркиране на улиците.
 • Изграждане на буферни паркинги и зони за паркиране на споделени автомобили. 
 • Ще премахнем калните точки, използвани за паркиране, и  ще ги заменим със зелени поддържани пространства. 
 • Ще обработваме по-ефективно гражданските сигнали, така че нарушителите, които паркират на тротоар, на пешеходна пътека, на втора линия и подобни да бъдат санкционирани навреме и по адекватен начин.

Работещи мерки и правила срещу корупцията

+ -

 • Ще предложим промени в ЗОП, въвеждащи “черен списък’ за недопускане на доказано некоректни изпълнители до обществени поръчки 
 • Преглед на всички действащи договори и проекти на договори. Където е възможно и необходимо, задействане на ефективни клаузи за контрол, гаранции и неустойки
 • Сериозно повишаване на прозрачността в работата на общината. Публикуване на финансова информация и информация за изпълнението и дейността в машинночетим вид, проактивно и навреме. Реорганизация на общинския сайт в посока лесно информиране и прозрачност.
 • Въвеждане на задължителни стандарти за качество на градската среда, включително относно зелени политики и устойчивост, като компоненти в обществените поръчки
 • Създаване на оценка за риска от корупция на всяко административно звено и разписване на конкретни мерки за подобряване на компонентите, които не отговарят на стандартите
 • Прилагането на независими външни одити на ключови общински дружества и дирекции
 • Дигитализация на ключови елементи от административните процеси, които към момента изискват човешки фактор и създават корупционни условия, особено при издаване на визи за проектиране и строителни разрешения
 • Създаване на култура за нетолериране на корупционните практики
 • Промени в общинските наредби, свързани с подобряване на санкционната дейност и въвеждане на ясни критерии кога и какви глоби се налагат, за да не се оставя това на субективната преценка на инспекторите
 • Дигитализация на процеса по контрол с цел намаляване на разходите и повишаване на ефективността
 • Преструктуриране на Столичен инспекторат, облекчаване на процедурите за работа на инспекторите, въвеждане на обективни критерии за качество на реакцията и мониторинг на изпълнението, повишаване на осигуреността на инспектората, промяна в работните процеси, изключваща корупционни практики на инспекторите, разширяване на категориите проблеми, по които СИ може да реагира директно, без да пренасочва сигнали към други институции.
 • Преструктуриране на общински предприятия и общински дружества в посока прозрачност, ефективност и практики за добро управление

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK