Области на политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Бърз и лесен достъп до обществени услуги, повече ресурси за кварталите, град на иновациите и предприемачеството, център на култура и творчество.

София - гостоприемен, умен и удобен град с бърз и лесен достъп до всякакви услуги. Крайградски железници, по-бърз и полезен градски транспорт. Развитие на високотехнологични индустрии. Специално внимание към детските градини и училищата.

Нашата амбициозна визия за София се фокусира върху безброй възможности за трансформация. Ще превърнем столицата в умен и зелен град, където се предлага удобство и качество на живот. Ще работим за осъществяването на концепцията за "15-минутния град", който дава възможност за бърз и лесен достъп до разнообразни услуги, насърчавайки пешеходната и велосипедната мобилност.

Поставяме фокус върху иновациите чрез развитие на високотехнологични индустрии и създаване на условия за създаване и внедряване на иновации, превръщайки София в иновативния център на Балканите. Ще дадем възможност за развитие на знанието и икономиката на региона, привличайки внимание и инвестиции от международни компании и таланти. В основата на всичко това е подобряване на условията за образование и инфраструктурата. Ще насърчим младите хора да се развиват като креативни и отговорни граждани.

Наясно сме, че хората в София са с много различни възможности. Осъзнаваме, че общината има роля и в това да помага на хората в трудно положение - жертви на насилие, бездомни, страдащи от зависимости и др. Ще осигурим по-добра и по-адекватна социална инфраструктура и услуги, така че тези хора да опитат да стъпят на краката си.

Географското позициониране на София е стратегическа възможност за превръщането ѝ в международен център в сферата на културата. Това ще има ключов принос за развитието на местните културни индустрии, организации и творци.

Детска градина или целодневна грижа за всяко дете

+ -

 • Идентифициране на места, които могат да се преустроят в детски градини; 
 • Строеж на нови детски градини на подходящи терени; 
 • Работа със заинтересованите страни на национално ниво относно признаване на алтернативни форми, тип родителски кооперативи, и осигуряване на подкрепа от страна на администрацията към тях; 
 • Създаване на “ведомствени” детски градини към големи компании . 
 • Осигуряване на грижа за децата през лятото; 
 • Фокус върху качеството на грижата и задържането на учителите: 
 • Създаване на програми на Столична община за подкрепа към детските градини спрямо техните нужди, напр. обучение за прилагане на Монтесори педагогика или друг вид педагогически подходи; програма за стажове на завършващи студенти и програма за насърчаване на наставничеството на новоназначени учители.

Училището - място за учене, игра и спорт

+ -

 • Ще отворим училищните дворове във всеки квартал. Деца, младежи и подрастващи ще могат да спортуват свободно в училищните дворове извън учебно време. Заедно с директорите, но не за тяхна сметка, ще организираме охраната и поддръжката на тези места.
 • Осигуряване на успокоено автомобилно движение по трасетата, водещи към училища и детски градини
 • Осигуряване на гъста мрежа от удобни и безопасни пешеходни и велосипедни връзки, с качествена настилка – пешеходни пътеки, велоалеи, широки тротоари, повдигнати кръстовища, сигнализация – около училища. 
 • Оказване на помощ с пресичането на натоварени улици от служители, които спират трафика сутрин и след училище.
 • Достъпът до училището ще е лесен и удобен, а прилежащата инфраструктура ще е еталон за подражание и пример.
 • Програми за подкрепа на училищата за повишаване качеството на образованието спрямо нуждите на училището - повишаването на качеството на образование по естествен начин ще намали концентрацията на голям брой ученици в определените за “елитни” училища
 • Осигуряване на програми за квалификация и професионално развитие на учителите в съответствие с общинската визия и стратегия за образованието
 • Осигуряване на допълнителни социални придобивки за учителите
 • Засилване на контрола и сигурността около и на територията на училищата
 • Създаване на цялостна програма за извънкласните и извънучебните дейности, съобразена с визията и стратегията за образование и стратегията за подкрепа за личностното развитие на общината, съгласуване на усилията с други институции и организации, които осигуряват извънкласни дейности. 
 • Осигуряване на по-голям брой възможности за изява на различните таланти на децата и учениците. Насърчаване на участието им в извънкласни дейности, конкурси и състезания чрез популяризиране на техните резултати и успехи. 
 • Осигуряване на възможности за развиване на гражданска активност в учениците. 
 • Гарантиране на равен достъп до извънкласни дейности чрез осигуряване на безплатни дейности или такива със символични цени. 
 • Ще съдействаме за развитие на дуалното образование
 • Подкрепа за деца със специални потребности, която да включва подкрепа и за техните родители

Силна икономика, град на иновациите и предприемачеството 

+ -

 • Развитие на София като "град на иновациите", водещ град в Югоизточна Европа в насърчаването на творчеството и новаторството, научната и развойна дейност, производителността, предприемаческата дейност и създаването и развитието на икономически, културни и институционални клъстери в града за да се оптимизира неговият икономически потенциал. 
 • Развитие на предприемачеството, с акцент върху интензивните на знание индустрии и сектора на услугите, включително информационните и комуникационни услуги. Тези сектори са критично важни за бързия растеж, привличането на инвестиции, нови, високо платени работни места и създаване на възможности за образование и реализация на пазара на труда в  града. Ангажирано общинско участие в създаването на допълнителни курсове за предприемачество в училищата.
 • Събиране, отваряне и споделяне на максимално количество градски данни с цел развитие на възможностите София да участва активно в икономиката на данните и да стимулира бизнеса и стартъп екосистемата да предлагат иновативни решения за проблемите на града и за създаване на по-добра среда за живот.
 • Създаване на партньорска програма с частния и НПО сектори за финансиране на акселераторски програми за компании в ранна фаза на развитие, които да осигурят менторска подкрепа и финансиране за бизнес идеи за разрешаване на проблемите на София.
 • Ангажирано общинско участие в създаването на допълнителни курсове за предприемачество в училищата.
 • Развитие на София като експортен лидер в региона на Югоизточна Европа и подобряване на условията и стимулиране на ефективност и модернизация на производството с цел пълноценна  реализация на потенциала на града.
 • Развитие на София като най-добро място за малкия и среден и семеен бизнес, включително чрез по-бързи и удобни услуги за бизнеса и намаляване на административната тежест, където зависи от общината.
 • Подобряване на общата привлекателност на града за хората и инвеститорите като ключов елемент на конкурентоспособността и създаването на оживено място, което привлича и задържа творческите личности и бизнеса в града. Това включва по-високо качество на градската среда, придвижването и грижата за децата.
 • Осигуряване на подходящи зони, включително офиси и търговски площи като работни места за новата икономика на знанието и услугите, което да позволи на София да се конкурира като привлекателно инвестиционна дестинация в международен план.
 • Засилване на ролята на София като град на образованието и предпочитана дестинация за чуждестранните студенти.

Инвестиции за иновации

+ -

 • Развитие на условия за инвестиции чрез осигуряване на необходимите предпоставки, стимули, инфраструктура, свързаност
 • Трансформация и повишаване на капацитета на InvestSofia в подкрепа на визията за икономическо развитие на София, позиционирането на столицата като инвестиционна дестинация и работата с инвеститории при пълна прозрачност и отчетност
 • Позициониране и промотиране на София като най-доброто място за инвестиции и иновации в Югоизточна Европа и водеща инвестиционна дестинация е Европа.
 • Фокус върху пространственото развитие на София – развитие на 24-те района на София и взаимодействие със съседни територии, позициониране на София като икономически център и инвестиционна дестинация, която не се ограничава до териториалните граници на общината
 • Анализ на процеса по привличане на инвестиции и съгласувани действия за привличане на инвеститори и научен и изследователски капацитет с Министерство на иновациите и растежа, Българска агенция за инвестиции, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на електронното управление, Министерство на регионалното развитие и други. 
 • Създаване на Общински фонд за стимулиране на  дяловите инвестиции, включително чрез разширяване на обхвата на Общински гаранционен фонд (ОГФ) с небанкови институции..
 • Създаване на предпоставки за развитие и достъп до капитал на стартиращи бизнеси в ранна и по-развита фаза
 • Създаване на общински инвеститорски клубове в ключови за икономическия растеж и благосъстояние сектори в София, които са интензивни на знание и са приоритизирани в националните стратегии и ангажименти.
 • Иницииране на партньорски програми, свързващи университети и фондове с организации и програми за развиване на предприемачество и създаване на мрежа от пространства за тестване и валидация на бизнес идеи.
 • Развитие на индустриалните и логистични терени в периферията на София, с фокус върху привличането на производства и дейности с висока добавена стойност и конкурентни възнаграждения, отваряне на възможности за успешна реализация в традиционни сектори;
 • Отключване на потенциала за допълнително развитие, инвестиции и иновации в училищното образование, насочени към подобряване на резултатите във всички области, включително науки и технологии, подготвящи учениците за професиите на бъдещето.

Гостоприемна и привлекателна София

+ -

 • Реформиране на управлението на туризма в Столична община
 • Насърчаване на туризма като част от икономиката на града и превръщане на София в притегателна точка за посетители, международно образование, бизнес туризъм и конгреси, културно-исторически,  гурме и алтернативен туризъм.
 • Осигуряване на справедливо финансиране за реализирането на политики в  домейн „Туризъм“, чрез делегиране на приходите от туристически данък в пълен размер, така както е предвидено в Закона за туризма.
 • Изграждане на цялостен бранд на София като дестинация за различни групи - за инвестиции, за живот, за туризъм, за здраве,  в т.ч. развитие на локална идентичност и чувство за принадлежност.
 • Стимулиране създаването на интегрирани туристически продукти, свързани с изживяване
 • Подкрепа развитието на събитиен и конгресен туризъм (MICE туризъм), културен и приключенски туризъм
 • Сътрудничество със средни и висши училища, подготвящи кадри за туристическия сектор на територията на Столична община

Културата в живота на града

+ -

 • Равен достъп до качествена култура и творческо участие за гражданите чрез подкрепа
  за инициативните културни организации и медиатори в районите на София (общински
  институти, читалища, културни организации). Създаване на мотивиращи включването
  инструменти като „Културен паспорт“ за деца и младежи.

 • Преосмисляне на функциите на общинската културна инфраструктура и на откритите
  пространства за култура, в съответствие със съвременните нужди на творците и на
  различните публики.

 • Видимо присъствие на изкуство и култура в публичното пространство на града –
  подкрепа за временни и постоянни творчески интервенции в средата, акции, повече
  места за реклама и популяризиране.

 • Интегриране на темата за културата в общинските политики в сфери като туризъм,
  градско планиране, образование, социални дейности и иновации; създаване на
  механизми за включването на творци, културни организации, академични среди и
  граждани при взимането на решения

 • Нови механизми за подкрепа, развитие и достъп до пазари за културните и
  творческите индустрии чрез партньорства с бизнеса и образованието

 • Ангажирано общинско участие в създаването на нови партньорства и посредничество
  между професионални съвременни артисти и техни организации, културни индустрии,
  нестопански организации, публични власти, образователни инстутуции и др. по
  конкретни стратегически приоритети на културната политика

 • Засилване на международната разпознаваемост на София като творчески град чрез
  развитие на потенциала на софийските културни организации и творци за участие в
  международен обмен

 • Достойно присъствие на културната памет на София в градското пространство и в
  разказа за града

 • Организационна устойчивост и устойчивост на ефекта от работата на културните
  организации в София чрез споделяне на ресурси, информационен обмен и нови
  общински механизми за подкрепа.

Повече ресурси за кварталите

+ -

 • Ще дадем повече власт на районните администрации - поне 30% от общинските разходи за благоустройство да се управляват от районите при повишен и подобрен капацитет на районните администрации. Така районният кмет придобива права и ресурси, за да реализира общинската политика на терен.
 • Ще реформираме и направим истинско гражданско бюджетиране - ще оставим 1% от бюджета на районната администрация да бъде приоритизиран с гражданско участие, като ще обърнем особено внимание на процеса по информиране
 • Ще работим с кварталните общности в множество аспекти на градската среда и развитие - устройствени планове, строителство, ремонти, озеленяване, образование и др.
 • Ще подобрим инструментите и възможностите за участие на гражданите в дискусиите, предложения и дейности за подобряване на градската среда и развитието на града. Ще бъдем проактивни в информирането на гражданите и търсенето на тяхното мнение.
 • Ще повишим усещането за сплотеност и местна идентичност, включително чрез подкрепа за местни инициативи, местни фестивали и др.

София расте на север

+ -

 • Осигуряване на адекватна транспортна инфраструктура и подходящи линии на градския транспорт до местата с концентрация на работни места в общината. Наш фокус ще бъде развитието на инфраструктура в северните райони
 • Ще подобрим екологичното състояние на северните територии
 • Бърза административна писта - юридически, данъчни и устройствени облекчения при изграждането на индустриални паркове и инвестиции в тях от компании в приоритетни сектори
 • Изграждане на нови индустриални паркове или клъстерни зони в приоритетни сектори с висока добавена стойност чрез програми за публично-частни партньорства. 
 • В нашата визия северната част на града има потенциала също да бъде притегателен център за бизнес развитие, както и да предлага физически пространства за срещи, събития и обмяна на опит подобно на съществуващите бизнес и технологични паркове в София.

Грижа за хората в затруднено положение

+ -

 • Ще помогнем на бездомните като създадем център за грижа за бездомни хора – подходящо разположена и оборудвана сграда , отговаряща на специална методика.
 • Ще ремонтираме и съществуващите центрове за временно настаняване, чийто актуален капацитет е 510 души.
 • Ще създадем общинска жилищна политика. Ще спрем продажбата на общински жилища и ще работим с пазарни механизми за привличането на пазара на десетките хиляди празни жилища в София.
 • Ще подпомогнем управлението на етажната собственост, за да имат сградите в София по-добър облик, но и по-добри междусъседски отношения

От София за околните общини

+ -

 • Развитие на условия за инвестиции чрез осигуряване на необходимите предпоставки, стимули, адекватна инфраструктура, довеждащ публичен транспорт, свързаност, юридически, данъчни и устройствени облекчения при изграждането на индустриални паркове и инвестиции в тях. Ще фокусираме усилия върху северните и западните квартали и връзката с околните територии.
 • Осигуряване на инфраструктура за международен транспорт и логистика на стоки. В сътрудничество със съседни общини като Божурище и Елин Пелин ще подобрим свързаността на индустриалните им зони.

 • Създаване на програма за развитие на доставчиците (supplier development program) с цел развитие на клъстеризацията в града и региона и възможност за сътрудничество и обмен на знания и технологии по веригата на добавената стойност, както и скъсяване на веригите на доставка с цел ефективност, устойчивост и фокус върху местна продукция.
 • Картиране и целенасочено улесняване на достъпа до софийския пазар на производители от региона от различни сектори, включително хранителни продукти от местни ферми.

Крайградски железници, градски транспорт с разписание, удобно за прекачване

+ -

 • Развитие на регионалната транспортна схема в сътрудничество с други транспортни оператори - БДЖ, транспортни оператори от съседни общини, частни компании. Добрият регионален транспорт включва крайградски влакове и автобуси с удобни места за прекачване и единна система за таксуване. 
 • Ще работим за създаването на всеобхватна система за мобилност, включваща услугите както на общинските и държавни транспортни оператори, така и на частни доставчици на транспортни услуги - таксита, коли, тротинетки и велосипеди под наем, включително достъп през мобилно приложение. Това включва и общо издаване на билети от точка до точка. Ще работим с държавните институции в тази посока.
 • Създаване на базов транспортен модел и впоследствие оптимизиране на транспортната схема (маршрути). Така ще можем да предоставим връзки, каквито в момента няма, между съседни квартали, ще подобрим значително времето за придвижване, ще оптимизираме и разходите и разпределението на коли по маршрути.
 • Ще улесним достъпа до спирките на обществения транспорт като обновим пешеходния достъп до тях. 
 • Намаляване на времето за придвижване с градски транспорт чрез оптимизиране на разписанията и маршрутите, синхрон по отделните коридори и по-добра координиранация на възможностите за прекачвание. В определени интермодални точки в града (напр. Централна гара) се планира преместване на спирки и изграждане на добре организирани терминали, които да улеснят значително смяната на превозни средства.
 • Ще обновим автопарка на градския транспорт. Ще закупим нови съчленени и стандартни автобуси, тролейбуси с тягови батерии и трамваи. 
 • Ще инвестираме в хората, работещи в общинските транспортни дружества, като подобрим условията на труд - изцяло нов модел на сменния режим, подобряване на инфраструктурата за водачите, както и цялостен ремонт на депа и гаражи.
 • Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги, които да намалят наземното паркиране на улиците.
 • По-добро управление на буферните паркинги и създаване на нови 
 • Ще премахнем калните точки, използвани за паркиране, и ще ги заменим със зелени поддържани пространства. 
 • Създаване на велосипеден план и изграждане на липсващи връзки от веломрежата. Проектиране и изграждане на нова велосипедна инфраструктура с високо качество. Основен фокус ще са връзките между центъра и квартали като Дружба, Младост, Люлин, Дианабад, Студентски град, Надежда, Хаджи Димитър, Орландовци.
 • Ще работим в посока нова трамвайна линия по част от бул. Каблешков, както и по бул. Копенхаген, бул. Климент Охридски
 • Модернизация на инфраструктурата на трамвайния и тролейбусен транспорт. Ремонт на трамвайния релсов път в критични участъци - бул. Христо Ботев, бул. Мария Луиза, бул. Александър Стамболийски, бул. Илиянско шосе. Изграждане на обособени или ограничени трамвайни трасета по булевардите с натоварен трафик (Мадрид, Дондуков, Овча купел, Христо Ботев, Черни връх), където е възможно споделени с автобусния и тролейбусен транспорт
 • Довършване на стартиралите разширения на Софийското метро
 • Обединяване на транспортните оператори с цел подобряване на планирането, координацията и оперативните процеси, включително премахване на дублиращи се функции и звена, ефективно управление на ресурсите и оптимизация на разходите.
 • Ще съдействаме за изграждането на повече станции за зареждане на електрически превозни средства

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK