Области на политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

Транспортна свързаност

 • Един от големите плюсове на район „Младост“ е свързаността му с централната част на града, респективно с другите райони;
 • Проблемен и времеемък е достъпът до съседните на райони – район „Искър“ и район „Студентски“, въпреки непосредствената близост. Връзката се осъществява посредством една автобусна линия. Необходима е оптимизация на разписанието на автобус 88. 
 • В самия район естествен разделител между кварталите „Младост“ и кв. Горубляне се явява нереализирания парк „Източен“. 
 • Реализация на бул. „Копенхаген“ и осъществяване на връзката му с бул. „Андрей Ляпчев“, което значително ще се подобри и свързаността на кварталите „Младост“ с кв. „Горубляне“ и район „Искър“, както и ще спомогне за оптимизация на трафика към бул. „Цариградско шосе“. Новият бул. „Копенхаген“ ще прокара и първата трамвайна линия в района.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Спиране  на  презастрояването в междублоковите пространства, като интересът на собствениците ще бъдат защитен чрез обезщетение или предоставяне на аналогичен парцел в обособената зона с за жилищно строителство в района на Американския колеж и Бизнес парк.   
 • За осигуряване на прозрачност и публичност при обсъждане издаването на разрешителни за строеж, към Общината ще бъде създаден Обществен съвет, който ще спомага и контролира процеса.
 • Създаване на Обществен съвет, който да дава предложения за реализация на конкретни проекти и да следи за изпълнението им. Необходимо е при структурирането му да има представители на широк кръг от общности, като той да работи в тясно сътрудничество с общината и районния кмет;
 • Изграждане и модернизация на осветлението в междублоковите пространства, спортните площадки, паркове и основни пътни артерии;
  • Реконструкция на захранването на уличното осветление, чрез поставяне на соларни панели и минимализиране на използването на електричество от конвенционалната мрежа;
  • Реновиране на уличното осветление, чрез използване на енергоспестяващи осветителни тела;
 • Монтиране на локални кошчета за боклук и реновиране на счупени;
 • Оптимизация на сметосъбирането
  • Поставяне на достъпни места на контейнери за разделно събиране на отпадъци;
  • Ограничаване на изхвърляне на големи битови отпадъци в конвенционалните контейнери – Необходима е засилена информационна кампания за начина на депониране на подобен тип битови отпадъци, както и осигуряване на специализирани контейнери.
 • Изграждане на обществени тоалетни в близост до ключови за района локации със съсредоточаване на места за социално интегриране – паркове и пазари;
 • Изграждане на чешми за питейна вода с цел намаляване на бутилирана вода и генериране на отпадъци от пластмаса;
 • Модернизация на амфитеатралните сцени с цел стимулиране на изяви и активности на възрастови групи в диапазона от 2-10 години;
 • Проектиране и изграждане на модерни, функционални и отговарящи на нуждите кучешки паркове;
  • Осигуряване на достатъчни по големина пространства;
  • Обособяване на различни пространства, отделящи едрите от дребните породи;
  • Оптимизация на огражденията;
  • Адекватни и модерни съоръжения за комфортно пребиваване на стопаните на домашните любимци;
  • Поставяне на машини, стимулиращи практиката „рециклиране срещу храна и вода“.
 • Проучване на възможностите за създаване на временни/сезонни пазари (фермерски пазари), както и предоставяне на възможност за обособяване на локални пространства за търговия със сезонни продукти;
 • Организиране на базари с авторски продукти по подобие на тези в централните части на града;
 • Осигуряване на атрактивни и комуникативни пространства, на територията на които, чрез изграждане на преместваеми обекти да се обособят места за хранене и забавление;
  • Осигуряване на финансиране за отчуждаване на поземлени имоти
  • Привличане на инвестиции и опростени процедури за реализиране на търговски обекти
 • Основополагащо за реализирането на всички мероприятия по модернизация и устойчиво развитие на градската среда е приобщаването на всички социални кръгове. От ключово значение за дейността на общината е полагане на максимални усилия за сътрудничество с гражданите, с което да се даде ясен знак, че промяната и трансформацията на града ни се случва с личния пример. Активното участие на гражданите ще осигури чувство на лична отговорност, с което ще се подпомогне опазването на средата и развитието ѝ посредством индивидуални инициативи.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Голяма част от инфраструктурата във вътрешността на кварталите е в лошо състояние и е необходим цялостен ремонт, както на тротоари, така и на пътното платно, изключение правят основните пътни артерии;
  • За кв. „Младост-1“:
   • Ул. „Усмивка“;
   • Ул. „д-р Стоян Чомаков“;
   • бул. „3 А“;
   • улицата при бл.57, бл.58, бл.59, бл.60.
  • За кв. „Младост-2“:  
   • Ул. проф. д-р“ Васил Златарски“;
   • Ул. „Васил Карагьозов“.
  • За кв. „Младост-3“:  
   • Улицата пред бл.310 и бл.313;
   • Изграждане на тротоари по ул. „д-р Атанас Москов“ в участъка от ул. „Свето Преображение“ до бул. „Александър Малинов“; в участъка от ул. при бл.325.
  • За кв. „Младост-4“:  
   • Ул. „Петър Джидров“;
   • Ул. „413-та“ между ул.“ Божан Ангелов“ и ул. “Александър Паскалев“
   • ул. „д-р Атанас Москов“ от кръстовището с ул. „Самара“ до ул. „Бизнес парк София“;
   • ул. „Васил Радославов“.
  • За кв. „Младост-1А“:  
   • Улицата до бл. 505 и бл.506;
   • Ул. „Сърчице“;
   • Улицата при бл.524 и бл.525;
   • Участъци от тротоарна настилка на ул. „Кръстьо Раковски“.
 • При ремонтни дейности на тротоари следва да се изпълняват изискванията на „Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“;

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Реновирането на училища и обществени сгради е целесъобразно да се съчетае с мерките за енергийна ефективност. Това е причината основе фокус да се постави на следните обекти: 
  • 10 СУ „Теодор Траянов“, ул. Методи Андонов, ж.к. „Младост  1“;
  • 145 ОУ „Симеон Радев“, София, ж.к. „Младост  1 А“;
  • 128 СУ „Алберт Айнщайн", ж.к. „Младост 2“;
  • 81 СУ „Виктор Юго“, ж.к. „Младост 3“;
  • 144 СУ „Народни будители", ж.к. „Младост 3“; 
  • 131 СОУ „К. Тимирязев", ж.к. „Младост 4“.
 • Основна цел, след осигуряване на обновяване на сградния фонд на училищата, да се постави акцент и на реновиране на дворовете:
  • Подмяна на настилките, с такава, отговарящи на съвременните стандарти и съобразени със спортовете, които се практикуват;
  • Подмяна на компрометирани спортни съоръжения;
  • Обезопасяване на оградите и предприемане на действия за подмяна на компрометирани участъци;
  • Подмяна на пейки.
 • Основна задача е съвместно с Министерство на образованието да намери решение осигуряване на възможности за ползване на откритата материална база на училищата в извънучебни периоди (ваканции и уикенди).

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • На територията на район „Младост“ са позиционирани част от най-големите и успешни, иновативни бизнеси и компании, които са притегателна сила за подобряване и на социалната среда.  като това е предпоставка да е притегателна сила за привличане на допълнителни инвестиции за развитие на инфраструктурата;
 •  Обособяването на „Бизнес парк София“, развитието на „София Тех парк“, непосредствената близост на "Геретидж парк“, съсредоточаването на множество технологични и ИТ компании са предпоставка район „Младост“ да се обособява като своеобразен център за иновации. Поддържането на добра инфраструктура и свързаност с останалата част на София – посредством главните пътни артерии (Околовръстен път, Цариградско шосе, 2 линии на метро) са от основно значение и е стимул за увеличаване на интереса от страна на бизнеса да се позиционира в район „Младост“;
 • Регулярна комуникация с бизнеса за преодоляване на предизвикателствата свързани с административни неуредици и намаляване на административните тежести;

Привличане на инвестиции

 • Развитие на район „Младост“ като бранд – Хъб за иновации, който да привлича дигитални номади, предприемачи и хора с прогресивно мислене. 
 • В район „Младост“ към момента са се позиционирали водещи в развитието на ИТ сектора компании и образователни центрове – Softuni, Progress, Telerik academy и много други с доказан успех. Наличието на вече утвърдени успешни компании е основа за сътрудничество и привличане на инвестиции в района от техни партньори, както и привличането им за позициониране в „Младост“;
 • Партньорство и сътрудничество с организации като „Инвест София”, които имат доказан опит в работата си с бизнеса при реализация на инвестиционни намерения и могат да са основен медиатор между Община и успешни международни компании.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • В район „Младост“ към момента е обособен голям логистичен парк в непосредствена близост до кв. „Горубляне“, като с оглед структурата на терените около него е очаквано и неговото разширяване в бъдеще. Привличането на допълнителни инвеститори е обосновано и от комуникативната локация в близост до „Цариградско шосе“;
 • Целесъобразно е привличането на инвестиции за развитие на нови логистични паркове да е в близост до съществуващия такъв и в периферията на района, като посоката за развитие да е към „Цариградско шосе“, а не за сметка на зелени терени. 

Индустриални паркове

 • С оглед структурата на район „Младост“, развитие на индустриален парк е целесъобразно да е в района на съществуващите логистични паркове в кв. „Горубляне“. Необходимо е да се отбележи, че тези терени са в непосредствена близост до територията на парк „Източен“, като развитието на индустрията не трябва да е за сметка на парковото пространство.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Район „Младост“ е позициониран географски като един от крайните южни квартали в непосредствена близост до Витоша. Това прави района удобен за отправна точка и бърз достъп до планината, наличието на линия на метро и след изграждането на „зелена линия“ ще даде възможност за достъп удобен достъп и от други точки на града;
 • Организиране на различни изложби и културни мероприятия в тясно сътрудничество със София Тех парк, като функционално място е Форум „Джон Атанасов“;
 • Организиране на изложби на открито в тясно сътрудничество с в района на Бизнес Парк;
 • Стимулиране на арт-мероприятия, обучения на деца за развитие в изкуството, и  демонстрации на техники за ръчно изработване на продукти, като се даде възможност за излагане на творби в обособените паркови пространства;
 • Организиране на базари с авторски продукти по подобие на тези в централните части на града.

Открити пространства за култура

 • Модернизация на откритата сцена в парк „Младост 3“;
 • Използване на новоизградената амфитеатрална сцена на кръстовището на ул. „Филип Аврамов“;
 • Обновяване на малката амфитеатрална сцена на детската площадка при бл.512 и бл.524 в ж.к. „Младост 1А“;
 • Използване на пространствата в парк „100 години София“;
 • Сътрудничество за изложби на открито с Бизнес парк и София Тех Парк;
 • Преосмисляне и трансформация на бившия пазар „Пътеките“, като се обособят зони за социални дейности и култура. 

Детски градини и ясли

 • Първата нова детска градина ще бъде в ж.к. „Младост 4” на бул. „Александър Малинов“, на обособен терен в непосредствена близост до Принцес Аутлет Център, с оглед развитието на жилищно строителство в района между Околовръстен път и ул. „Александър Малинов“.   
 • Финализиране на реконструкцията на бивша общинска сграда в близост до бл.47 в ж.к. „Младост 1“;
 • Извършване на качествен ремонт и разширяване на разширяване на 75 ДГ „Сърчице” в ж.к. „Младост 1А”
 • Проучване на възможността за изграждане на нова ясла и детска градина в пространството между бл.465, бл.466 бл.467 и бл.468 в ж.к. „Младост 4“.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK