Области на политики

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Дигитализация на услугите

 • С цел повишаване на доверието в онлайн услугите и удобството при ползването им, ще бъдат реализирани нови функционалности за създаване, управление и предоставяне на електронни уеб-базирани форми, за да могат потребителите да заявяват електронни услуги чрез тях. Предоставяните от администрацията на района услуги ще са достъпни чрез персонализираното пространство на заявителя в Единния портал за достъп до електронни услуги  (еgov.bg) или чрез каталога на портала.

Децентрализация

 • С цел реална децентрализация е необходимо да се осигурят средства на районните кметове, с които същите да осъществяват местни политики. Последното е целесъобразно да бъде обвързано с реализираните приходи от МДТ, наеми от отдадени под наем помещения - общинска собственост и приходи от събирани такси и цени на услуги от администрацията, в това число физически и юридически лица, като размера на същия е целесъобразно да бъде между 30 % от тях. На територии на райони, в които са разположени обекти, които допринасят за разрушаване на транспортна инфраструктура и замърсяване на околното пространство /кариери, митници, депа и заводи за отпадъци/, не плащащи достатъчно данъци, следва да се осигурят допълнителни средства от 15%, с цел компенсиране на местното население, за щетите който следва да търпят. 
 • С осигуряване на средства от децентрализацията ще бъде възможно да се извършва периодична поддръжка на детски съоръжения и детски площадки. Всеки един от 24 района е специфичен и нуждите са конкретно отражение на това. Централната политика показва визията за Столична община, приложена във всички райони, а районната политика отразява конкретните дейности, дори и с по-малки мащаби в съответния район. 
 • Със предоставените средства от децентрализация ще могат да бъдат реализирани конкретните мерки за поддържане на зелени площи, междублокови пространства, дворове на училища и детски градини, както и други дейности, които към настоящия момент не е възможно да възложим ще можем да го правим. Децентрализацията ще предостави възможност на районните администрации да се справят с т.н. малки, но значими неща на териториите си. 
 •      Във връзка с процеса на децентрализация дейностите следва да се разделят на значими за целия град и регулярно значими за съответния район. Например от дейностите, възлагани от Столичен инспекторат следва сметосъбирането и сметоизвозването да са централно организирани от Столична община, както и миенето на улици от МГТ и обществено значимите такива, но в същото време дейности в чистотата, в това число контрол на прилежащи площи към съответните имоти, тротоари зелени площи и т.н., както и всички останали имоти публична общинска  собственост, следва да се възлагат  и организират от всеки един район. В момента всички отговорности по поддръжка и опазване на околната на среда са прехвърлени със заповед на районните кметове, а последните нямат никакви правомощия по опазването им.
 • Третирането на зелени площи и междублокови пространства, паркове е градинки срещу различните вредители е необходимо да е отговорност на районните администрации и да се извършва спрямо необходимостта от възлагане на такива дейности.
 • Осигуряване средства за ремонт и поддръжка на гробищните паркове на територията на района. В НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община е регламентирано, че следва да има и осигурена жива охрана, но имайки предвид големият брой гробищни паркове /11/ изграждането на видеонаблюдение е задължително, с което да осигурим минимална сигурност на парковете. Поддръжката на гробищните паркове включва в момента единствено два пъти в годината дейности по косене, което е в абсолютно противоречие с регламентираните задължения на районните кметове в нормативната уредба. Със средства от децентрализацията ще се осигури частична възможност за извършване поне на задължителните дейности, като поетапно се възложи изграждане на видеонаблюдение, поддръжка на изградените помещения за тъжни обредни ритуали, както и кастрене, косене и др.
 • Ремонт и поддръжка на детски площадки се извършва единствено и само при осигурени целеви средства за това, което е предпоставка за налични опасни условия за ползването им. Към настоящият момент имаме осигурени средства за ремонт на три детски площадки, за които сме изпратили информация преди повече от една година, а на територията на района има поне 20 изградени детски площадки, в по-голямата част от които е необходимо извършването на ремонтни работи;
 • Ще бъде възможно наемане на работници за поддръжка на зелени площи и вътрешноквартални пътища, където е необходимо. От Столичен инспекторат на територията на райони като Кремиковци се осигуряват работници, поддържащи единствено и само регулите на пътищата и част от спирките, като става въпрос само за улици от МГТ /междуградски транспорт/ и ОЗ /обществено значими такива/, което в никакъв случай не гарантира удобството на жителите на селищата от ползването на вътрешноселищните улици, както и зелените площи, детските площадки и парковете в населените места в района. Голяма част от селищата в района са с изградени улици с достатъчен наклон и при всеки дъжд се натрупват наноси, които по никакъв начин не се почистват. Същото се отнася и за зимната поддръжка. До настоящият мандат се поддържат само улици от МГТ и ОЗ, а крайни улици, които в зимни условия почти е невъзможно да се ползват от жителите на селищата, не се поддържат;
 • Текущи ремонти в сгради общинска собственост към настоящия момент не се извършват.  Не можем да си позволим дори да възстановим паднала мазилка по фасадите, дори не говорим за по-значим ремонт, в това число и при течащи покриви, компрометиращи ел. инсталацията в сградите;
 • Средства за поддръжка на търпима, но не приета от СВ канализация, на територията на района 90% е с такъв статут и следва да се осигури частична подмяна на част от нея и текущата и поддръжка
 • Асфалтирането на вътрешноселищни улици в това число тротоарни настилки. Улиците от МГТ следва да се подържат своевременно и ежемесечно от СО, но за вътрешноселщни улици е необходимо да се осигурят достатъчно средства за реновирането им, защото голяма част не са ремонтирани повече от 30 години и ползването им е почти невъзможно. Същото важи и за тротоарните настилки. Последните в по-голямата си част не е възможно да се ползват за преминаване, да не говорим и за майки с колички или от инвалиди.
 • Следва да бъде преразгледана Наредбата на Столична община, регламентираща изграждането на пътни неравности и повдигнати пешеходни пътеки, като се отчете спецификата на пътищата. В района има разположени 10 селища, достатъчно отдалечени от градската част на столицата и едно от друго, което е основание за липсата на постоянно присъствие на полицейски представители от 05-то РУ на МВР. Последното пък е причина за системното неспазване на правилата за движение по пътищата и създаване на предпоставки за опасност на живота на възрастни и деца в нашите населени места, особено след 18 часа, както и в тъмната част от денонощието. Имайки предвид липсата на постоянно присъствие на представители на полицията, е необходимо да бъдат изградени на повече участъка от пътната мрежа на пътни неравности и повдигнати пешеходни пътеки, с цел опазване живота и здравето на деца и възрастни.
 • С децентрализацията ще се осигурят средства за относимото процентно участие при плащане сумите за извършване на основни ремонти в многофамилни жилищни сгради, в които има общинските жилища, в т.ч. ремонти на покриви, подмяна на дограма, основни ремонти по фасади, водопровод и канал и т.н.
 • Част от предоставените средства по райони ще могат да се ползват за подпомагане на дейностите на читалищата. До момента на читалищата се предоставят държавни средства за единствено за заплати, а при кандидатстване по апликационна форма за едно събитие се получават средства в размер от 500 до 1000 лв.
 • Ще бъде възможно поетапно да се подмени съществуващата паркова мебел, голяма част от която е неизползваема.
 • Във всяко населено място в района има обособени паркови площи, голям процент от тях са изграждани преди повече от 25-30 години и алеите са обрасли, настилките почти не се виждат. При осигуряване на средства за разпределение по райони ще бъде възможно поетапното реновиране на неизползваемите вече настилки, същото важи и за различните съоръжения, които са разположени в зелените площи, част от които дори са опасни за ползване.
 • Спортното оборудване в дворовете на училищата е амортизирано и опасно.
 • Поддръжката на пенсионерски клубове /където се обособят такива/, културен дом и младежкия дом също ще е възможно да бъдат частично поддържани със средства от децентрализацията. 
 • Децентрализацията ще даде възможност за реализиране на местни политики, значими за съответния район, отчитайки спецификата и същността им. В райони като Кремиковци се налага дори за изпълнение на законово регламентирани задължения - например при жалби, свързани с нарушаване на общински земеделски пътища или навлизане в чужди масиви, да се възлага заснемане и трасиране на земеделски имоти, за които ние не разполагаме с никакви средства.
 • Друга възможност, която ще предоставят осигурените средства от децентрализация, е възлагане на прозрачни обществени поръчки. Към настоящия момент възлагането е достатъчно прозрачно при директно възлагане, защото тогава е възможно разглеждането на всеки детайл, било то поради незначителния обем на договорените дейности. При поръчките с по-големи стойности изготвянето на експертна техническа спецификация ще даде възможност всичките те да бъдат възлагани по критерий „най-ниска цена“, защото добрата спецификация ще даде достатъчна сигурност за добро качество на изпълнение. Към този момент това е невъзможно – поради липса на експерти сред наличния персонал в администрациите или поради недостатъчен опит на персонала. Осигурените средства за експертиза ще ни даде възможност за наемане на специалисти в зависимост от предмета на поръчката.
 • Осигуряването на средства от децентрализация ще даде възможност за решаване на съществения проблем с премахването на изоставени, рушащи се сгради, които създават опасност за живота и здравето на населението.
 • Чрез децентрализацията биха могли да се използват нови възможности за стопанисване на неизползваеми към момента общински сгради с местно значение, в т.ч. сгради на закрити училища.
 • Важно и необходимо е делегиране на правомощия на районните кметове за изготвяне на технически паспорти, както и извършване на енергийно и конструктивно обследване на сгради – публична общинска собственост. 
 • Разнообразни са дейностите, които ще подобрят работата в районните администрации и ще осигурят по-добра ефективност, ще създадат по-безопасна и здравословна среда за деца и възрастни. 
 • Децентрализацията ще осигури средства за подобряване на околните пространства и съществуващата инженерна инфраструктура в района, както и за различни дейности, подобряващи културен и социален живот на жителите на района.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK